ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
สำนักปลัด
สำนักปลัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2010 เวลา 13:42 น.

 นายวิชิต  โพธาราม
ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย

                                 

                           นายกิตติ  กัลยาลัง                                                                  จ.อ.พงพันธ์   ชนะดี
                           รองปลัดเทศบาลฯ                                                                    รองปลัดเทศบาลฯ
นายสิทธิพงษ์  ชนะดี
หัวหน้าสำนักปลัด


alt
 

 ภารกิจ : เกี่ยวกับการบริหารกิจการทั่วไปของเทศบาล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน การจัดเก็บสถิติข้อมูลในเขตเทศบาล จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี, งานนิติการ ด้านกฎหมาย การจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล, งานสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคล เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้ายเลื่อนระดับ อบรมพัฒนาบุคลากร, งานทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ ขอเลขที่บ้าน งานบัตรประจำตัวประชาชนและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

บุคคลากรสำนักปลัดเทศบาล


สำนักปลัดเทศบาล แบ่งงานภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 8 งาน ดังนี้ ฝ่ายอำนวยการ แบ่งงานภายในออกเป็น 4 งาน งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วิชาการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายปกครอง แบ่งงานภายในออกเป็น 4 งาน งานทะเบียนราษฎร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบ งานนิติการ


ฝ่ายอำนวยการ แบ่งงานภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้ ( แทรก รูปเจ้าหน้าที่ ในแต่ละงานที่รับผิดชอบ)

1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ การควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดต่อประสานงาน ติดตามประเมินผล ควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆหลายด้านหรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ รวบรวมตรวจสอบติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสิทธิในทรัพย์สินและเอกสารสำคัญของทางราชการ

2.งานการหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ การพิจารณาดำเนินการทางวินัยข้าราชการ การดำเนินเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน การจัดทำ แก้ไข เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ งานบริหารงานบุคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล และ งานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

3.งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลสถิติ  ข้อคิดเห็นท่าที ความรู้สึกของประชาชนที่แสดงออก หรือจากสื่อมวลชนต่างๆ และปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์แห่งชาติ สำรวจกิจกรรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ นำมาประมวลสรุปเพื่อเสนอแนะ ฝ่ายบริหารชวยนักวิชาการระดับสูง ศึกษาค้นคว้าเรื่องต่างๆ ประกิอบการวิเคราะห์ วิจัยวางแผนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อประกอบการพิจารณาวางหลักเกณฑ์ และปรับปรุง แก้ไขระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


4.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผนประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนอนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายปกครอง แบ่งงานภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้

1. งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน โดยทำหน้าที่พิจารณาทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดำเนินการตามกฎหมายระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเรื่องการอนุญาต การจดและการจัดทำทะเบียนต่างๆ เช่นทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย การจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน


2.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนะนำบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมอบหมายให้ นายประสิทธิ์ วงศ์คำจันทร์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 เป็นหัวหน้างาน

 

alt

แถวยืนจากซ้ายไปขวา
          1.นายทองคำ รัตนอุดม 2. นายเทวา ภานุศรี 3. นายทองเพชร เศษโถ 4. นายสัญญา  เวียงภักดิ์ 5. นายวุฒิศักดิ์ จุลนาค 6. นายธีระพล บุญเจริญ 7. นายคำสอน เทียมปาก
แถวนั่งจากซ้ายไปขวา
          1.จ.อ.สำเริง ธราวุธ 2. นายประสิทธิ์ วงศ์คำจันทร์ (หัวหน้างานป้องกันฯ) 3. นายวสันต์ รัตนอุดม

ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกๆเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
3. งานรักษาความสงบ มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของเทศบาลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


 4.งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ร่าง หรือแก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทำนิติกรรม พิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย การสอบสวนพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การดำเนินการทางคดี พิจารณาตอบข้อหารือปัญหากฎหมาย และการปฏิบัติทางกฎหมาย ติดตามและประสานงานการดำเนินคดี ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน 2015 เวลา 10:05 น.