ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
ผู้บริหาร สภา


ผู้บริหาร สภา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2010 เวลา 19:52 น.

คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล

 
   alt      

 

 นายวัฒนา ภู่วโรดม

นายกเทศมนตรี

 

   
 alt
 
  alt  

นายโกศล สมานสุ

รองนายกเทศมนตร
    นายณัฐชาต วิภูษณะ
เลขานุการนายกฯ

 
 alt  alt  alt    

 นายทองดี ข่องแรง

ประธานสภา

 นายนุรักษ์ ถวัลเวช

รองประธานสภา

 นายสวัสดิ์ มังศรี

สมาชิกสภาเทศบาล

   
 alt  alt  alt  alt  

 นายประดับ ขุมทรัพย์

สมาชิกสภาเทศบาล

 นายทองดี วงศ์ศรีมี

สมาชิกสภาเทศบาล

 นายสุรชัย สาคร

สมาชิกสภาเทศบาล

 นายถาวร ศรีศิลป์

สมาชิกสภาเทศบาล

 
alt  alt  alt  alt  

นายคมสันต์ คนเพียร

สมาชิกสภาเทศบาล

นางกอบเกื้อ ออมอด

สมาชิกสภาเทศบาล

 

นางนงคราญ รัตนอุดม

สมาชิกสภาเทศบาล

 

นางชูศรี หอมวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
 

.
alt

(ซ้ายไปขวา) นายประสงค์ ประทุมรุ่ง - นางสุนันทา สาคร - นายวัฒนา ภู่วโรดม - นายโกศล สมานสุข - นายณัฐชาต วิภูษณะ

alt

(แถวยืนซ้ายไปขวา) นายทองดี ข่องแรง - นายประสงค์ ประทุมรุ่ง - นายนุรักษ์ ถวัลเวช - นายบุญมี ศรีนนท์ - นายสุรชัย สาคร
นายถาวร ศรีศิลป์ -น ายประดับ ขุมทรัพย์ - นายทองดี วงษ์ศรีมี - นายณัฐชาต วิภูษณะ และ นายสวัสดิ์ มังศรี
(แถวนั่งซ้ายไปขวา) นายพิชิต ประกิจนิกรณ์ - นางนงคราญ รัตนอุดม - นางกอบเกื้อ ออมอด - นางชูศรี หอมวงษ์  และ นายคมสันต์ คนเพียร
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 มีนาคม 2019 เวลา 10:23 น.