Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

ลงชื่อเข้าใช้งานสถิติเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้85
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้714
mod_vvisit_counterเดือนนี้1496
mod_vvisit_counterทั้งหมด264217
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow


 
 
                                                             
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2010 เวลา 19:11 น.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัยมีภารกิจที่มุ่งเน้นเพื่อแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน ให้บริการสาธารณะ การพัฒนาภายในชุมชนเทศบาล ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาบ้านเมือง โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยไว้ดังนี้ “เกษตรวิสัยเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม งามล้ำสภาพแวดล้อม ผู้คนมีวินัย ใส่ใจการศึกษา ก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี ฝีมือแรงงานได้รับการพัฒนา”
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาและนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เอาไว้ดังนี้


ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา


1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ทางระบายน้ำ และที่จอดรถ
1.2 จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
1.3 จัดให้มีการวางผังเมือง
1.4 จัดให้มี พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา


2.1 บำรุงรักษา ปรับปรุง พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่าง ๆ
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัด
2.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
2.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงเกษตรกรรม
2.5 สนับสนุนการสร้างโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมต่อกับจังหวัดใกล้เคียง
2.6 สนับสนุนและยกระดับการจัดงานวัดข้าวหอมมะลิ ให้เป็นงานประเพณีสำคัญประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา


3.1 ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีอย่างเพียงพอทั่วถึงและได้มาตรฐาน
3.2 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง และสามารถตอบสนองต่อการดำรงชีวิตตามแบบวิถีชุมชน
3.4 ส่งเสริม สืบสานจารีตประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไป
3.5 เสริมสร้าง สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างรู้เท่าทันและมีความสุขตามวิถีวัฒนธรรมไทย
3.6 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐาน เป็นศูนย์ต้นแบบการสอนแบบ “มอนเตสซอรี่” ทั่วทั้งจังหวัด
3.7 การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม นำความรู้เกิดภูมิคุ้มกัน


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา


4.1 สนับสนุนการพัฒนาให้ความรู้ และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอและทั่วถึง
4.2 จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ให้มีอย่างเพียงพอในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
4.3 พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน ความรู้ และทักษะอาชีพกับประชาชน
4.4 ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ
4.5 จัดให้มีการบำรุงรักษาและควบคุมตลาด เพื่อรับรองสินค้าที่ผลิตได้ของประชาชน
4.6 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ ให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้
4.7 พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพข้าวหอมมะลิ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ แต่ยังคงคุณภาพและคงเอกลักษณ์ความหอมไว้
4.8 ส่งเสริมสนับสนุนระบบสหกรณ์ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
4.9 การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ


5.1 มุ่งเน้น ป้องกัน โดยพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนและส่งเสริมสุขภาพอนามัย ชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน
5.2 ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กในครรภ์
5.3 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5.4 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และคงอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
5.5 จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย
5.6 บำบัดและจัดการขยะ
5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
5.8 ส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์ เอื้ออาทรและการเมืองภาคประชาชนในชุมชนเพื่อเกื้อกูลให้สังคมเกิดความเข้มแข็ง
5.9 เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.10 ส่งเสริมกิจการ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและการสังคมสงเคราะห์
5.11 ส่งเสริม พัฒนา วัฒนธรรม ประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำรงชีวิตในสังคมไทย
5.12 ส่งเสริมการรักษาวินัย ด้านการจราจรให้กับประชาชน
5.13 จัดให้มี ปรับปรุงและพัฒนาสวนสุขภาพในชุมชน 1 แห่ง / 1 ท้องถิ่น
5.14 รณรงค์และประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.15 สนับสนุนการจัดให้มีและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกท้องถิ่น
5.16 การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสันติสุขและเกื้อกูล
5.17 การพัฒนาคุณค่า ความหลากหลาย ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่


6.1 ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและกลุ่มองค์กรอื่น ๆ
6.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
6.3 ส่งเสริมให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม / ฝนแล้ง ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง
6.5 การปรับโครงสร้างการผลิต เพื่อผลิตภาพและคุณภาพของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และความเป็นไทย