ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2010 เวลา 19:11 น.
 
alt
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัยมีภารกิจที่มุ่งเน้นเพื่อแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทุกๆ ด้าน ให้บริการสาธารณะ การพัฒนาภายในชุมชนเทศบาล ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาบ้านเมือง โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยไว้ดังนี้ "เกษตรวิสัยเมืองน่าอยู่ ร้อมก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและศูนย์กลางตลาดการเกษตร ด้วยระบบผังเมืองที่ดีและการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล" มาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   แนวทางการพัฒนา
1.1 งานด้านการคมนาคมและขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ
1.2 งานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การบริหารจัดการและการชาดน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง
1.3 งานด้านผังเมือง การควบคุมอาคาร นำผังเมือง/ผังชุมชนมาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน
1.4 การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแหล่งลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ
1.5 การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  
แนวทางการพัฒนา
2.1 บำรุงรักษา ปรับปรุง พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆ
2.1 ด้านสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส
2.2 ด้านการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป
2.3 ด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด ป้องกันกลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ด้านการรวมพลังทุกภาคส่วน

3
.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
   แนวทางการพัฒนา
3.1 ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน สนับสนุนการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร เพื่อการพัฒนาชุมชน การสื่อสารในชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชน  ความเสมอภาค เสรีภาค
3.2 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หามาตรการเชิงป้องกันและกำหนดเป็นแผนงานไว้ในแผนพัฒนา
สี่ปี การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยของผู้บริหาร ข้าราชการท้องถิ่น และประชาชน การซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดหาสถานที่และอุปกรณ์การช่วยเหลือเพื่อบูรณาการร่วมกันเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่
3.3 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้สำรวจจุดที่มักเกิดเหตุร้าย ภัยอันตรายจากกลุ่มมิจฉาชีพ สร้างเครือข่ายสื่อสารการแจ้งเหตุ และหามาตรการป้องกันเพื่อลดจำนวนการเกิดเหตุร้ายที่เกิดขึ้น
3.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การจัดตั้งกลุ่มพลังประชาชน ใช้รูปแบบชุมชนเข้มแข็ง สร้างจิตสำนึกชุมชน ปลูกฝังอุดมการณ์ คุณธรรม พลเรือน ระดับต้น ทั้งภาคประชาชน  เยาวชน  และหน่วยงานของภาครัฐขยายผลการดำเนินงานกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
3.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารโดยคำนึงถึงหลักนิติธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่าและมีคุณธรรม
 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพาณิชย์และการท่องเที่ยว
   แนวทางการพัฒนา

4.1 ด้านการส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 ด้านพาณิชยกรรม สำรวจหาสถานที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับการค้าขายและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย เพื่อเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปี
4.3 ด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสถานที่ กลุ่มอาชีพ อาหาร และเส้นทางคมนาคม เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่น
4.4 ด้านการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน พัฒนาฝีมือแรงงานวิสาหกิจชุมชน ให้ความสำคัญกับแรงงานทั้งระบบ นอกระบบและส่งเสริมการมีงานทำ
 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   แนวทางการพัฒนา

5.1 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และบำรุง รักษาป่าและน้ำ อย่างยั่งยืน การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ โดยมีการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
5.2 ด้านการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ การทำฝายชะลอน้ำ ในแหล่งน้ำสำคัญๆ ของชุมชน
5.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปลูกป่าเพื่อเก็บรักษาน้ำใต้ดิน
5.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบูรณาการในการจัดหาเครื่องจักรเพื่อการขุดเจาะบาดาล ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   แนวทางการพัฒนา
6.1 ด้านการศึกษา ให้ความสำคัญกับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
6.2 ด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการสำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น รวบรวมเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ให้แก่คนท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิด แปลงเป็นจุดเด่นให้แก่ ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น
6.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสืบทอดองค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ศูนย์กลาง  การศึกษาวัฒนธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน

7.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่
       แนวทางการพัฒนา

7.1 ด้านการส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ร่วมมือและเกื้อกูลกันในการพัฒนาท้องถิ่น
7.2 ด้านการปรับปรุงและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร
7.3 ด้านการปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย เอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชน


 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2019 เวลา 14:04 น.