ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
จนท.

ที่อยู่:
หน้าโรงพยาบาล
ต.เกษตรวิสัย
อ.เกษตรวิสัย
45150
จ.ร้อยเอ็ด

โทรศัพท์: 043589015
http://www.kaset.go.th

ข้อมูล: นายกเทศมนตรี ต่อ 119,
รองนายกเทศมนตรี ต่อ 120 ,
ปลัดเทศบาล ต่อ 104 ,
รองปลัดเทศบาล ต่อ 103
นิติกร 113
งานการเจ้าหน้าที่ต่อ 110 ,
สำนักปลัด ต่อ 117,
กองคลัง ต่อ 108,
กองช่าง ต่อ 109 ,
กองการศึกษา ต่อ 106,
กองสาธารณสุข ต่อ 107,
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อ112 หรือ 043589098 ,
งานทะเบียนราษฎร 043 - 589670