มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Adobe Acrobat Document มาตรการป้องกันการรับสินบน   ขนาดไฟล์ 577.11 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   ขนาดไฟล์ 768.29 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการใช้ดุลยพินิจ   ขนาดไฟล์ 581.98 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการผู้มีส่วนได้เสีย   ขนาดไฟล์ 568.39 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ   ขนาดไฟล์ 898.82 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์   ขนาดไฟล์ 628.5 KB